Privacy beleid

Privacy Policy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Bloesemwinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bloesemwinkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bloesemwinkel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Bloesemwinkel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden teneinde bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Communicatie over de bestelling(en).
 • Het uitvoering geven aan een bestelling en het leveren ervan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De bestelling.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Bloesemwinkel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing.
 • Factuuradres
 • (Zakelijk) telefoonnummer.
 • (Zakelijk) e-mail adres.
 • Afleveradres, indien afwijkend van het factuuradres.
 • Bankrekeningnummer, indien u wenst de betaling te voldoen via een automatische incasso opdracht.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw Bloesemwinkel account, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen, en zodat u altijd uw orderhistorie en oude facturen kunt bekijken c.q. downloaden. Wanneer u langer dan 5 jaar geen gebruik maakt van uw account, wordt het account, inclusief uw orderhistorie, verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn daarna alleen nog in onze financiële administratie aanwezig gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. Uiteraard kunt u er zelf te allen tijde voor kiezen om uw account door ons te laten verwijderen, zie ook de rechten omtrent uw gegevens verderop in dit Privacy beleid.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Bloesemwinkel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Bloesemwinkel de volgende gegevens van u:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • E-mail adres.

Uw persoonsgegevens worden door Bloesemwinkel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking tot het moment waarop u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verschaft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en webwinkel.
 • Het leveren van uw bestelling.
 • Het verzorgen van de software ten behoeve van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (accountant).
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen of partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovengenoemde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Bloesemwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@bloesemwinkel.nl. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@bloesemwinkel.nl. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@bloesemwinkel.nl. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Bloesemwinkel in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@bloesemwinkel.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Bloesemwinkel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een 2-factor-authenticatie en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken gebruik van EDR (Endpoint Detection and Response) beveiliging voor ons bedrijf. EDR is een geavanceerde tool voor identificatie van afwijkend gedrag en inbreukpogingen, risicobeoordeling, respons bij incidenten, onderzoeksmethoden en herstelmaatregelen. Wij maken daarnaast een fysieke back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-up wordt bewaard in een kluis.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiligde verbinding (SSL)

Onze gehele website maakt gebruik van een SSL verbinding. SSL staat voor “Secure Socket Layer”. Dit zorgt ervoor dat alle data versleuteld wordt. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht via het internet niet worden gelezen door onbevoegden. De meest gangbare browsers (waaronder de laatste versies van Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari en Opera) ondersteunen de techniek voor deze beveiligde overdracht.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bloesemwinkel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven informatie met betrekking tot uw online account. Tevens worden ze gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de klachten pagina. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Bloesemwinkel
Molendijk 1A
1843 HD Grootschermer
06-53409985
info@bloesemwinkel.nl

Molendijk 1A
1843 HD Grootschermer
06-53409985
Kvk nr: 37074418
BTW nr: NL805586556B01
Trustmark webshop
De waardering van www.bloesemwinkel.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 6 reviews.

Login